دکتر ایرج نظری

دکتر ایرج نظری

رئیس کمیته راه اندازی

دکتر حیات ممبینی

دکتر حیات ممبینی

عضو کمیته راه اندازی

دکتر مجتبی احمدی نژاد

دکتر مجتبی احمدی نژاد

عضو کمیته راه اندازی

دکتر جواد سلیم زاده

دکتر جواد سلیم زاده

عضو کمیته راه اندازی

 

مهندس امیرحسین خندان

مهندس امیرحسین خندان

عضو کمیته راه اندازی و مدیر اجرایی

دکتر پرویز صالحی

دکتر پرویز صالحی

عضو کمیته راه اندازی

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH