مهندس امیر حسین خندان مدیر عامل بیمارستان آرینخدا را بیش از پیش سپاس دارم که سایه الطافش را بر سر ما گسترانیده و برخوان نعمتش توفیق خدمت مردم را عادتمان قرار داد.
آن گاه که “تقدیر” نیست و از “تدبیر” کاری ساخته نیست، “خواستن” اگر با تمام وجود تجلی کند، پاسخ خویش را خواهم گرفت. من و همکارانم بر این باوریم که خدمت به خلق از هزاران سال عبادت برتر و نیکوتر می باشد.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار.
امیرحسین خندان- 14/05/1397

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH